Премини към основното съдържание

Блокчета Сторм за мишки и плъхове 160гр.


Цена: 8.00 лв./бр.


Блокчета Сторм за мишки и плъхове 160гр.

 

Сторм® Ултра е готова за употреба родентицидна примамка под формата на блокчета за контрол на числеността на синантропни гризачи - мишки и плъхове вътре в сгради и около тях.

Област на приложение съгласно Разрешение № 2511-1/22.02.2019г.: Готова за употреба родентицидна примамка под формата на блокче за контрол числеността на синантропни гризачи: домашна мишка (Mus musculus), сив плъх (Rattus norvegicus) и черен плъх (Rattus rattus):

 - за масова употреба се използва срещу мишки вътре в сгради и срещу плъхове вътре в сгради и около тях;

- за професионална употреба - се използва срещу мишки и плъхове вътре в сгради и около тях;

Норми за приложение:

Плъхове: 50-75г от примамката в една дератизационна кутия (отровна точка). Кутиите трябва да са разположени на разстояние 5-10 м една от друга.

Мишки: 15-25г от примамката в една дератизационна кутия (отровна точка). Кутиите трябва да са разположени на разстояние 1-2 м една от друга.

Начин на употреба

Преди третиране: Преди началото на третиране с отровната примамка е необходимо да се идентифицират видовете гризачи, вероятните причини за нападението и интензитета му. Да се отстранят лесно достъпните източници на храна и вода за гризачите, за да се подобри приемането на продукта и да се намали вероятността от повторна инвазия. Обектът не трябва да се почиства непосредствено преди третирането с биоцида, за да не се обезпокои популацията на гризачите, което би затруднило приемането на отровната примамка.

Приложение: Родентицидът се поставя в дератизационни кутии, защитени срещу отравяне и обезопасени по начин, който свежда до минимум риска от случайно поглъщане на биоцида от деца и нецелеви животни. Примамките се фиксират вътре в кутията, за да не бъдат измъквани и разпилявани от гризачите. Дератизационните кутии трябва да са снабдени с маркировка, която ясно показва, че съдържат родентицид и не трябва да се отварят, повреждат или преместват. Те се поставят в засегнатите от гризачи зони и помещения, близо до дупките им, по маршрутите им на движение и местата, които основно предпочитат. Където е възможно, кутиите трябва да се закрепват за земята или за други конструкции, както и да се поставят на места, защитени от наводняване. Надписът върху тях трябва да съдържа следната информация: търговското име на родентицида и номера на разрешението за предоставяне на пазара; името на активното вещество и концентрацията му в продукта; както и следните предупреждения: „Съдържа родентицид (отрова)“; „Да не се отваря и премества“; В случай на отравяне незабвно се обадете в Център по токсикология“.

След третиране: Заложените примамки трябва да се посещават често поне веднъж на 2-3 дни (при обработки срещу мишки) или на 5-7 дни (при обработки срещи плъхове) след началото на третирането и поне един път седмично след това, за да се провери дали се приемат от гризачите и да се презареждат, ако са изядени или повредени. Това продължава докато консумацията спре. Дератизационните кутии не се мият между отделните зареждания.Ако поемането на примамката е сравнително слабо, въпреки установената висока численост на вредителите, е необходимо дератизационните кутии да се преместят на други места или да се използва родентицид с друга формулация.

Мерки за намаляване на риска: Да се избягва третиране с продукта при наличие на незащитени храни и фуражи. Да се предотврати достъпа до примамката на деца, домашни любимци, селскостопански и други нецелеви животни. Продуктът трябва да се използва само като част от система за интегриран контрол на вредители, включващ освен всичко друго мерки за хигиена и при възможност нехимични методи за контрол (например използването на капани).


Кат. No: 513004651
Тегло: 0.16 kg
Марка: 
Производител: 

Сподели