Премини към основното съдържание

Breadcrumb

Каталог >> БОИ И ЛАКОВЕ *** >> бои *** >> емайллакове *** >> Емайллак матов Opal сив 0.75л 9517016

Емайллак матов Opal сив 0.75л 9517016


Цена: 10.80 лв./бр.


Емайллак матов Opal сив 0.75л 9517016

 

Предназначение: Матова боя, предназначена за декорация на повърхности в интериор и екстериор на дърво, метал и зидария, третирани преди това с грундове.

Основни характеристики: Много бързо съхнене; отлична покривност; устойчива на вода, атмосферни и химични фактори; UV устойчивост.

Разреждане: С разредител D551 четка и валяк: 3% разход , пистолет въздушно пръскане 10%

Разход:  До 15m² / л / покритие.

Време за съхнене:  90 мин.

Нанасяне: Четка, валяк, пистолет въздушно пръскане (само при професионални условия).

Подготовка на повърхност:

Метални повърхности: Отстранете ръждата с метална четка или с шкурка със средна едрина; Обезмаслете повърхността с вода и сапун или с разредител. Нанася се един слой антикорозионен грунд.

Дървени повърхности: Изчистете пукнатините с помощта на шпатула; Премахнете мазните петна и смола; Полирайте повърхността с шкурка със средна едрина; Премахнете праха от повърхността.

Рискови фрази: H226: Запалима течност и пари. H336: Може да предизвика сънловост или световъртеж H412: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Фрази за безопастност: P102: Да се съхранява на място недостъпно за деца. P210: Да се държи далеч от източници на топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък или други подобни източници. Запалване. Пушенето Забранено. P280: Да се носят защитни ръкавици, защита за очите оборудване и защитно облекло. P261: Да се избягва вдишването на пари. P271: Да се използва само на открито или в добре проветрени пространства P304 + P340: При вдишване: Извадете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. P312: Обадете се в Център по токсикология или на лекар ако се почувствате зле. P273: Да се избягва изпускане в околната среда. P501: Изхвърлете съдържанието / контейнера в съответсвие с местните / регионални / национални / международни разпоредби  EUH066: Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата.  EUH208  Може да предизвика алергична реакция.  EUH210: На разположение при поискване Информационен лист за безопастност.

Състав: Нафта-тежката хидратирана фракция (нефт) CAS/EINECS  64742-48-9/265-150-3,  Нафта разтворител (нефт) среден алифатен  CAS/EINECS  64742-88-7/265-191-7,  Бис  (кобалт 2 – етилхексаноат)   CAS/EINECS  136-52-7/205-250-6, 2- бутанон оксим   CAS/EINECS  96-29-7/202-496-6, Нафта дестилирана (нефт), лесно хидратирана   CAS/EINECS  64742-47-8/265-149-8. Макцимално съдържаие на ЛОС за този продукт (кат.:А/а) е 300 g/l.

Съхранение: На сухо място.

Срок на годност: 4 години от датата на производство.

Опаковка: 0,750л


Кат. No: 512005783
Тегло: 1.30 kg
Марка: 
Производител: 

Сподели