Премини към основното съдържание

Breadcrumb

Каталог >> ДОМ.ПОТРЕБИ *** >> почистващи препарати *** >> за дезинфекция >> Бохемит Activsan за дезинфекция на вода, кладенци и басейни

Бохемит Activsan за дезинфекция на вода, кладенци и басейни


Стара цена:  9.90 лв./ бр.
Цена:  8.90 лв./ бр.

Бохемит Активсан е незаменим при дезинфекцията на питейна вода в кладенци и резервоари,басейни, подове, санитарен фаянс и др..

 

99,9% -eфективност за убиване на бактерии и вируси.

Унищожава бактериите (включително и Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aereus), вирусите (включително HIV и HBV), водорасли и низши гъби.

Дезинфекция на питейна вода:

Биоцидът се дозира в зависимост от качеството и хлорпоглъщаемостта на обработваната вода. Необходимото количество биоцид се изчислява според обема вода (в m3), който ще се обработва. Поставя се в по-голям съд и се разрежда с вода, след което се внася по повърхността на третираната вода. Препоръчителна разходна норма (бактерицидно действие): 20 ml ACTIVSAN за вода за всеки кубичен метър вода.

Плувни басейни:

Биоцидът се дозира в зависимост от качеството на водата в басейна с оглед поддържане на остатъчен свободен хлор в диапазона 0.2 – 0.5 mg/l. Третирането се осъществява при стойност на рН на водата в граници 7.2-7.6. При поява на водорасли, продължителни горещини или често използване на басейна, използвайте 240 ml ACTIVSAN за вода на 3 m3 вода. Не се допуска използването на басейна веднага след третирането! 

- Начална доза: при първата дезинфекция дозирайте 160 мл ACTIVSAN за вода за всеки три кубически метра от площта на басейна.
- Поддържаща доза: всяка седмица добавяйте 80 мл ACTIVSAN за вода на три кубически метра. Ако басейнът ви е външен, удвоете горните дозировки. При продължителни горещини и често използване на басейна, може да го дезинфекцирате дори по-
често, на всеки 3 дни.
Ударна доза: при поява на водорасли, продължителни горещини или често използване на басейна, използвайте 240 мл ACTIVSAN за вода за три кубически метра вода. С добавянето на 160 мл препарат на 3 куб.м. вода ще повишите съдържанието на хлор във водата с около 2.5 мг/л (но веднага се понижава). Затова за измерване на свободния хлор използвайте пакета за тестване. За безопасно къпане поддържайте нивото му на 0.3-05. мг/л.

Подове и санитарен фаянс:

Изготвя се воден работен разтвор на ACTIVSAN за вода с концентрация 10%. Повърхностите се опръскват или забърсват до пълното им намокряне с работен разтвор и трябва да останат мокри през цялото време на въздействие. Време на въздействие – 30 минути за бактерицидно и фунгицидно действие и 60 минути за вирусоцидно действие. След изтичане на времето на въздействие, повърхностите които влизат в контакт с храни се изплакват старателно с питейна вода. При третиране на големи повърхности, преди достъпа на хора, помещенията се проветряват до изчезване на специфичната миризма.

Внимание: Да не се третират метални (особено от мед, никел и кобалт) и повредени емайлирани повърхности, тъкани, кожа, дърво, каучук и други повърхности, неустойчиви на химикали.

Внимание: да не се използва заедно с други продукти. Може да отдели опасни газове (хлор). При контакт с киселини се отделя токсичен газ. H290 може да бъде корозивно за металите. Н314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. Н410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. Р102 Да се съхранява извън обсега на деца. Р273 Да се избягва изпускане в околната среда. Р280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила/ предпазна маска за лице. Р301+Р330+Р331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Р303+Р361+Р353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода /или вземете душ/. Р305+Р351+Р338+Р310 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете на лекар. Р501 Съдържанието/съда да се изхвърли в съответствие с регионалните разпоредби. Активно вещество: натриев хипохлорит 47 г/кг (4.7%) (EС 231-668-3). Група 1. Дезинфектанти и общи биоциди, подгрупа 2 / Дезинфектанти и други биоциди използвани за масова и професионална употреба с цел опазване на здравето на населението. Подгрупа 5. Дезинфектанти на питейни води. Биоцидите в тази подгрупа са предназначени за дезинфекция на питейни води (за хора и животни). Категория на потребителите: професионална и масова. Вид на биоцидния препарат: течност. 

Мерки за оказване на първа помощ: При вдишване: Да се отстрани източникът на експозицията. Да се осигури на пострадалия достъп до чист въздух и покой ( с отсъствие на физическа активност, вкл. ходене). Съхранение: в оригинална затворена опаковка при температура от -10 до 25 ˚С. 

Да не се излага на високи температури.
Да се съхранява отделно от хранителни продукти, напитки и фуражи.

Опаковка - 1л.

 


Кат. No: 513004416
Тегло: 1.25 kg
Марка: 
Производител: 

Сподели