Премини към основното съдържание

Breadcrumb

Каталог >> ДОМ.ПОТРЕБИ *** >> почистващи препарати *** >> за насекоми >> Препарат Бохемит Оптимал безцветен концентрат 5кг

Препарат Бохемит Оптимал безцветен концентрат 5кг


Цена: 139.00 лв./бр.


Bochemit OPTI F Защита – 285 м² – 5 килограма

 

Концентриран течен фунгициден препарат за дълготрайна превантивна защита на дърво срещу плесен, насекоми вредители по дървото и гъби с повишена устойчивост на отмиване от дървото. Подходящ за защита на дърво в интериорна (покривни конструкции, подове) и екстериорна среда (дъсчени обшивки, перголи, огради).

 

Инструкции за употреба: Разбъркайте преди употреба! Преди употреба е необходимо да се отстрани прахта, мръсотията, остатъците от кора и стара боя от повърхността на дървото, за да може препаратът да проникне в него. Нанесете при температура от +5 до +30°C. Възможно е разреждането със спирт. Ефектът е доказан по стандарти EN 46,EN 113, EN 73, EN 84 (превенция). Осъществете следващото намазване или пръскане чак след пълното попиване на предишното (4-24 часа). Колкото по-разреден е работният е работният разтвор, толкова по-дълго е времето за накисването. Повече за продукта и начина на нанасяне, може да намерите в технически лист.

 

Дълготрайност на проведената защита: Клас на употреба 1 и 2 (интериор): неограничено време (редовни проверки). Клас на употреба 3 (екстериор): мин. 10 години, след това проверка на състоянието на защита на интервал от 2 години.

 

Типова спецификация съгласно CSN EN 490600-1: Fr, Ip, P, 1, 2, 3, S.

 

Активни вещества: Акрил (С12-16) диметилбензил амониев хлорид 60г/кг (ЕС270-325-2), N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1.3-диамин 8г/кг (ЕС219-145-8), пропиконазол 6 г/кг (ЕС262-104-4), Тебуконазол 6г/кг (ЕС 403-640-2), Феноксикарб 0.56 г/кг (ЕС 276-696-7).

 

Други вещества: Алкохоли, С12-15, разклонени и линейни, етоксилат (CAS 106232-83-1).

 

Съдържание на летливи органични съединения – ЛОС: A/e; WB 130 g/l.

 

Пример за разреждане: При смесване на 5 килограма от препарата и 50 литра вода, ще получим 9% работен разтвор, който трябва да стигне за приблизително 285 м² (боя, пръскане 1х).

 

Внимание: Н314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно уврежда очите. Н410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. Р102 Да се съхранява извън обсега на деца. Р234 Да се съхранява само в оригинална опаковка. Р260 Не вдишвайте дим. Р273 Да се избягва изпускане в околната среда. Р280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила/ предпазна маска за лице. Р303+Р361+Р353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода /или вземете душ/. Р305+Р351+Р338+Р310 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете на лекар. Съдържа пропиконазол. Може да предизвика алергична реакция. Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба. Съдържа Перметрин. Може да предизвика алергична реакция.

 

Срок на годност: посочен на опаковката


Кат. No: 512003593
Тегло: 0.00 kg
Марка: 
Производител: 

Сподели