Премини към основното съдържание

Breadcrumb

Каталог >> ИЗОЛАЦИИ >> хидроизолации >> Водно стъкло 5л Изи

Водно стъкло 5л Изи


Цена: 11.20 лв./


Водно стъкло 5л Изи

Описание: Воден разтвор на натриев силикат.

Предназначение: Използва се за изолиране на влага в помещения – слага се 4% спрямо цимента и се прави замаска; в леярската промишленост; за залепване на картон и хартия; за киселинноустойчиви замазки в пещостроенето; като лепило в строителството; при производство на прахове.

Състав:

  • 10% Двунатриев окис

  • 28% Силициев диоксид

  • Вода

Инструкции за безопасност: Н315 Предизвиква дразнене на кожата; Н318 Предизвиква сериозно увреждане на очите; Р102 Да се съхранява извън обсега на деца; Р280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице; Р301+Р330+Р331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата. Не предизвиквайте повръщане; Р303+Р361+Р353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ. Р305+Р351+Р338 При контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.; Р310 Незабавно се обадете в център по токсикология или на лекар; Р363 Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.


Кат. No: 512003861
Тегло: 7.30 kg
Марка: 
Производител: 

Сподели