Премини към основното съдържание

Breadcrumb

Каталог >> БОИ И ЛАКОВЕ *** >> бои *** >> емайллакове *** >> Емайллак Мегахим бързосъхнещ бял 750мл

Емайллак Мегахим бързосъхнещ бял 750мл


Цена: 8.50 лв./


НЯМА НАЛИЧНОСТ

 

Емайллак Мегахим бързосъхнещ бял 750мл

 

Емайллак за метал и дърво. Бързосъхнещ, с висока твърдост и максимален гланц.

Предназначение: Бързосъхнещ високогланцов емайллакс висока твърдост и атмосфероустойчивост. Подходящ за боядисване на предварително грундирани метални и дървени повърхности, експлатирани на открито или в закрити помещения.

Употреба: Нанася се с четка, валяк или бояджийски пистолет. Да се разбърка преди употреба! Боядисваните повърхности трябва да са чисти и здрави. Нови повърхности се грундират.

Разреждане: Продуктът е готов за употреба. При необходимост се разрежда с разредител АМВ или МРТ.

Съхнене: не задържа прах след 20-40 минути; пълно изсъхване след 6 часа при 230С.

Разход: 100-200мл/м2 в зависимост от цвета.

Съхранение: Съхранява се в закрити, сухи складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Запалима течност; Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища; Вреден при контакт с кожата; Предизвиква дразнене на кожата; Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект; Вреден при вдишване. Да се съхранява извън обсега на деца. Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено. Да се съхранява само в оригиналната опаковка. Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/ предпазни очила/ предпазна маска за лице.

При поглъщане: незабавно се обадете в център по токсикология или на лекар. При контакт с кожата: Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ. При вдишване: изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. Да се съхранява на добре проветриво място.

Срок на съхранение: 24 месеца от датата на производство.

Съдържа: минерален терпентин ЕС №232-366-44, орто ксилол ЕС №202-422-2


Кат. No: 512003390
Тегло: 0.78 kg
Марка: 
Производител: 

Сподели