Премини към основното съдържание

Breadcrumb

Каталог >> БОИ И ЛАКОВЕ *** >> бои *** >> специални бои *** >> Боя 3 в 1 Декоратор 0.500мл кафяв хамър

Боя 3 в 1 Декоратор 0.500мл кафяв хамър


Цена: 10.50 лв./бр.


Боя 3 в 1 Декоратор 0.500мл.

·  ръждопреобразувател

·  грунд за метал

·  декоративно покритие

Предназначение:

Гланцово и твърдо покритие за дълготрайна антикорозионна защита на метални повърхности.

Подходяща за директно нанасяне върху повърхности от черни метали, включително при наличие на лека ръжда.

Употреба:

Да се разбърка добре преди употреба!

Боядисваните повърхности трябва да са здрави, свободни от прах, масла и груба ръжда.

Нанася се с четка, валяк или бояджийски пистолет на два или три слоя.

Разреждане:Продуктът е готов за употреба. При необходимост се разрежда с разредител АМБ или МРТ.

Съхнене:не задържа прах след 20-40 минути. Пълно изсъхване след около 6 часа при температура 23оС.

Разход:100-120 мл./м2 в зависимост от цвета.

Съхранение:

Съхранява се в закрити, сухи складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи.

Запалима течност. Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

Вреден при контакт с кожата. Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Вреден при вдишване. Да се съхранява извън обсега на деца.

Да се пази от топлина, искри, открит пламък, нагорещени повърхности.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила, предпазна маска за лице.

При поглъщане незабавно зе обадете в Център по токсикология или на лекар.

При контакт с кожата незабавно свалете цялото замърсено облекло и облейте кожата с вода.

При вдишване изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.

Опаковка: 500мл.


Кат. No: 512003531
Тегло: 0.62 kg
Марка: 
Производител: 

Сподели